Brannbok

Kap. 3. Krav til organisatoriske tiltak i særskilte brannobjekter

§ 3-1. Dokumentasjon av sikkerhet
Eier av særskilt brannobjekt skal sørge for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. Dokumentasjonen skal omfatte tekniske og organisatoriske tiltak, herunder vedlikeholds- og interne kontrollrutiner.Dersom eier ikke selv er bruker av brannobjektet skal virksomhet/bruker sørge for dokumentasjonen av organisatoriske tiltak.Dokumentasjonen skal på oppfordring legges frem for tilsynsmyndighetene, som kan kreve ytterligere dokumentasjon.

§ 3-2. Brannvernleder
For ethvert særskilt brannobjekt skal det være en brannvernleder som skal ivareta brannvernet, og som tilsynsmyndigheten kan forholde seg til. Brannvernleder kan være eier selv eller en representant for eier.Brannvernleder skal delta under varslet tilsyn og ha tilstrekkelig kunnskap om brannvernlovgivningen og om de branntekniske og organisatoriske forhold i objektet, samt brannvesenets innsatsmuligheter.Utpeking av brannvernleder fritar ikke eier eller virksomhet/bruker fra de plikter som ellers følger av forskriften.

§ 3-3. Opplæring og brannøvelserI ethvert særskilt brannobjekt skal alle ansatte og ledere ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet. Nyansatte og vikarer skal ha tilstrekkelig informasjon om opptreden i en brannsituasjon før de settes i arbeid.

Vi kan hjelpe deg med dette  !

Her bygger vi opp en egen brannbok for ditt bygg og ivaretar dokumentasjonskrav vedr. brannforskriftene. Du kan også legge inn i  fastkontrakten gjennomføring av lovpålagte brannøvelser, egenkontrollrunder, samt utarbeidelse av handlingsplaner og risikoanalyser. Vi har  avtale med Anticimex som foretar kontroll og ettersyn av brannslukningsapparater og brannslanger X ganger, som de mener er behov for pr år.
Alle jobber som kommer som en konsekvens av branntilsynsrapporten vil bli ført i brannboken og utført av oss eller kvalifisert personell der det er påkrevd. Disse arbeide vil bli fakturert utenom fastkontraktbeløpet.

Ta kontakt med oss, for å lage en brannbok for din bygning.